Loader M Created with Sketch.
  ארכיטקטורה פרויקט גמר

  שיר מלכה
  Shir Malka

  shirmalka1@gmail.com
  instagram icon @bezalel.arch_grad21

  מעשה אדם ויער

  יערות נטע אדם מהווים חלק אינטגרלי מתבנית הנוף בארץ, הן בחזות והן בחוויה התרבותית. יערות אלו ניטעו במסגרת מפעל הייעור הרחב בארץ, אשר נחשב לאחד מהתהליכים הגיאוגרפיים הבולטים ששינו את נופיה במאה השנים האחרונות. למעשה כיום כשישה אחוזים משטח מדינת ישראל, שהם כמיליון דונם, מכוסים ביערות, מתוכם השטח הנטוע גדול כפי ארבעה משטח הצומח הטבעי - נתון שמייצג תופעה ייחודית של יצירת נוף חדש בידי האדם. האדם הוא חלק מהמערכת האקולוגית. אנו מבינים אט־אט כי לקיום האדם השפעה מרכזית על הסביבה, וכי השאיפה לאיזון והרמוניה דורשת ראיה כוללת של אדם וטבע. לפיכך, גם ההבחנה הרווחת בין יער לעיר זקוקה להתבוננות אחרת, מחודשת, שמכירה באיכותם השונה ועם זאת שואפת לאינטגרציה ולמכלול נופי־סביבתי־תפקודי, שכן מרבית היערות ניטעו בסמוך להתיישבות ובזיקה אליהם אך עדיין מתקיימים כאקס־טריטוריות. הפרויקט מתמקד ביער ירושלים שניטע בידי קק״ל בצדה המערבי של העיר. באמצעות זיהוי מרחבים פוטנציאליים בממשק ביניהם, אציע מספר התערבויות במרחב, בקני מידה שונים, מתוך כוונה להגדיר מחדש את הקשר בין היער לעיר. בהתבוננות רחבה על נוף אורבני בתצורותיו השונות שבין טבעי לבנוי, הפרויקט רואה במפגש הזדמנות ליצור ישות אחת שתטיב להתקיים בהדדיות. פרויקט זה קיבל את תו ‘בצלאל בסביבה קיימות וקהילה׳.

  ארכיטקטורה חברה וקהילה חדשנות טבע ירוק מצטייני בצלאל בסביבה

  הצעות נוספות:

  אי השפיות

  תמר שוויקה

  א-פרטאץ'

  רייצ'ל מץ

  חוט המחשבה

  שירה בר-און

  GELOE

  קרן גולן

  מסך עשן

  יעל מרדכי