Loader M Created with Sketch.
  אמנויות המסך פרויקט גמר

  אסא ריקין ונגה סירוטה
  Asa Rikin and Noga Sirota

  asaclint@gmail.com | nogasiro@gmail.com
  www.instagram.com/noga_sirota/
  instagram icon @asarikin

  תנועת החיות

  סרט אנימציה לא נרטיבי, המשלב מגוון מדיומים ועוסק במערכות האנושיות וביצר החייתי המודחק. מאז קבלת מתת הדעת, מתרחק המין האנושי מהגרעין החייתי שלו באמצעות מנגנונים חברתיים שפיתח, הם שומרים ומגינים עליו, אך גם מדכאים ומאמללים אותו. כך כאשר האדם מגיע לנקודת שבר, הוא יכול להגשים את רצונו הכמוס – לנטוש את לבושו, את ערכיו ואת כל מה שתפס כקדוש ולצאת לחגיגה חייתית ויצרית.

  אמנות אנימציה חברה וקהילה טבע מדיה מעורבת סרט

  הצעות נוספות:

  Distorted Voluems

  ניסרין טחאן ועדן אבו דאלו

  1,053

  כהן קשת

  הארכיון

  דריה קורול

  Lipo

  דורון תורג'מן

  Death is Nice

  נועם דיין