Loader M Created with Sketch.
  אמנויות המסך פרויקט גמר

  אסא ריקין ונגה סירוטה
  Asa Rikin and Noga Sirota

  asaclint@gmail.com | nogasiro@gmail.com
  www.instagram.com/noga_sirota/
  instagram icon @asarikin

  תנועת החיות

  סרט אנימציה לא נרטיבי, המשלב מגוון מדיומים ועוסק במערכות האנושיות וביצר החייתי המודחק. מאז קבלת מתת הדעת, מתרחק המין האנושי מהגרעין החייתי שלו באמצעות מנגנונים חברתיים שפיתח, הם שומרים ומגינים עליו, אך גם מדכאים ומאמללים אותו. כך כאשר האדם מגיע לנקודת שבר, הוא יכול להגשים את רצונו הכמוס – לנטוש את לבושו, את ערכיו ואת כל מה שתפס כקדוש ולצאת לחגיגה חייתית ויצרית.

  אמנות אנימציה חברה וקהילה טבע מדיה מעורבת סרט

  הצעות נוספות:

  אסף חזי

  ולנטינה קלסולרי

  יונוסוב ארטיום ואלטרס תור

  דפנה אמירה

  פז שרייבמן