Loader M Created with Sketch.
  צילום פרויקט גמר

  איליה רכליס
  Ilya Rachlis

  Particles

  עבודה זו יוצאת מנקודת הנחה שהתוצרים של הפעילות התעשייתית של החברה הופכים לחלק מהסביבה החברתית-תרבותית של האדם המודרני. חזרתיותן של הפעולות התעשייתיות מתפקדת כמו מורשת תרבותית של עולם הייצור. אם כי אובייקטים אלה אינם מהווים עבודות אמנות בעצמם – השימוש בהם הוא כפי שהוגדרו מראש ולא כאובייקטים להתבוננות. בהקשר של העבודה יש להתייחס אליהם מנקודת מבט זו. המגוון הרב של חפצים, משטחים חומריים ודימויים שאנו פוגשים מנטרל במידה מסוימת את הכוח של התוכן, והתוכן החזותי, מתיר את פעולת התפישה ומשחרר את החווייה. תרגום האובייקטים הפונקציונליים והמוצרים מהמרחב התעשייתי אל זה האסתטי מסמל שליטה במיומנות הן מזווית המבט של האמנות, והן של האובייקטים ויחסי הייצור. הייחודיות הפורמלית של החוויה האסתטית נעוצה בעובדה שהיא אינה מובנית אל תוך חוויות אחרות; יישומה ומטרתה אינן ממוקמות מחוצה לה, אלא מבוצעות לצורכה בלבד. כמו כן, היחסים בין הפועלים, כמייצרים וכמושאי פעולות אלה, נעשים דומים ליחסים שבין נושאיהייצור והדיאלוג הפנימי שלהם. הצילום הוא מדיום שמאפשר לצופה לא רק לצפות ביחסי סובייקט-אובייקט אלה אלא גם לבצע באופן עצמאי את המעבר מיחסי הייצור אל המרחב האסתטי. פרויקט זה קיבל את תו ‘בצלאל בסביבה קיימות וקהילה׳.

  אורבני חברה וקהילה מצטייני בצלאל בסביבה פיסול צילום

  הצעות נוספות:

  Mother Country

  ולדה שטרוימיש

  העיר והים

  עמית חן

  ארץ נוי אביונה

  אלונה קוש ואריאל שר

  גולדן מרגריט

  קרן קרסיק

  ג'אדיד אל אסלאם

  אסתר לוי