Loader M Created with Sketch.
  Architecture Final project

  Auria Byalsky and Odelia Azagury

  auria.benoualid@gmail.com , ode.kess@gmail.com
  instagram icon @bezalel.arch_grad21

  FAR-HESIA

  בני ברק נוסדה ב - 1924 כמושבה חקלאית על ידי קבוצת חסידים יוצאי ורשה שבפולין מחברת "בית ונחלה", תוך שימור שמה של העיר המקראית ומתקופת בית שני. בראשיתה של המושבה הייתה פרנסתה על גידול פרי הדר. בנוסף עסקו בה גם בענפי חקלאות אחרים כמו גידול בקר לחלב. עם זאת, קרבתה לתל אביב העניקה לה צביון עירוני. כיום, לנוכח נתוני הצפיפות הגבוהים בעיר והצורך של אנשי העיר בתחבורה ציבורית, ישנו תוואי עתידי ולפיו קו המטרו מ 2 יעבור בתחומה של העיר בני ברק.. החברה החרדית מאופיינת בהתבדלות מכוונת מהעולם החיצוני, זאת במטר ה למנוע כניסה של ערכים שאינם מקובלים עליהם. לעומת זאת, המטרו הוא סממן אוניברסלי של השתלבות. הפרויקט נוצר מתוך קונפליקט מקומי בין הערכים הללו. פרויקט זה מגשר על פערים חברתיים על מנת לייצר מרחב חדש המחבר בין העולמות השונים. מצד אחד בני ברק ומנגד העולם שבחוץ. כיוון שמיקום התחנות כבר ידוע בחרנו להתמקם ביצירת מרחב ביניים שישרת את העיר בני ברק ויוכל גם להכיל את היתרונות המתלווים למטרו : אזורי תעסוקה חדשים, נגישות, אזורי מסחר, מרחבי מפגש ועוד. על מנת להטמיע את תחנות המטרו בעיר, הפרויקט מגדיר מחדש את גבולות הרחוב סביב האתר ומשלב אותם עם פרויקט המטרו העתידי.

  Architecture Identity Localism Society and community Urban

  Additional Options:

  Ira Kornyukov

  Ofir Lev

  Shany Yamin

  Mohamad Zughaier