Loader M Created with Sketch.
  ארכיטקטורה פרויקט גמר

  שניר שמחי
  Snir Simhi

  snir2223@walla.co.il
  instagram icon @bezalel.arch_grad21

  Farm Residency

  מבני התרבות הקלאסיים היו במשך שנים רבות למקדשים המעטרים את הערים הגדולות. הם היוו ביטוי לכוח הערים והמעמד הגבוה ובכך בודדו עצמם מחיי היומיום והאוכלוסייה. בעקבות שינויים כלכליים, חברתיים וטכנולוגיים מוסדות אלו נמצאים במשבר. הניתוק בינם לחיי היומיום הוביל לחשיבה מחודשת וליוזמות שונות המנגישות את התרבות לקהל הרחב. התיאטרון החל להציג תרבות פופולארית ובמוזיאון החלו לעשותפעילויות לשעות הפנאי. בנוסף, מוסדות התרבות החלו ביוזמות המוציאות אותם למרחב העירוני באמצעות פביליונים. יוזמות אלו אינן נותנות מענה לאזורי הפריפריה המנותקים מהערים הגדולות ולכן יש צורך ליצור מרחבי תרבות באזורים אלו. במסגרת פרויקט זה בחרתי להתמקד באזור נפת יהודה. החקלאות באזור נפת יהודה הולכת ודועכת וחללים רבים ננטשים והופכים לחזרי שימוש. בפרויקט זה אנצל את דעיכת החקלאות ואשתמש בחללים הנטושים על מנת ליצור מרחב קהילתי בו יוכלו האומנים ליצור בחללי סטודיו ייחודיים. בנוסף למרחבי היצירה אשתמש בנקודות אסטרטגיות ייחודיות למקום, בהן יוכלו האומנים להציג את עבודותיהם. הצעה זו תאפשר מרחבי יצירה ייחודיים שישרתו את האומנים ואת האוכלוסייה המקומית ויאפשרו הזדמנויות לשיתופי פעולה ביניהם.

  אורבני ארכיטקטורה חברה וקהילה חדשנות מקומיות

  הצעות נוספות:

  איליה רכליס

  מאי מימון

  אשגר זמנה

  קלודיה הרשקוביץ