Loader M Created with Sketch.
  לעבודות נוספות של הבוגר.ת אמנות פרויקט גמר

  טל סימון
  Tal Simon

  +972547918416
  talsimon94@gmail.com
  talsimon94.wixsite.com/website
  instagram icon @talsimon

  I Look Away When I Have to

  עבודתי על פרויקט הגמר מאופיינת במעבר חד ממדיום הוידאו לציור. מטבע הדברים, מעבר זה השפיע במידה רבה על תפיסתי את מדיום הציור ואת שאלות המבט הכרוכות בו. האם אני מצייר את אשר אני רואה או את שאינני רואה? האם הציור מספיק אמביוולנטי על מנת להכיל את שתי האפשרויות? תהליך הציור שלי מונע מזיכרונות וחוויות אישיות, שהופכים תחילה לרישום חופשי עליו אינני מביט עוד לאחר מכן. מתוך הזיכרון הנותר מהרישום ולאחר התרחקות ממושכת ממנו, אייצרו מחדש כציור גדול על קנבס. הרחקה כפולה זו מהמקור, לצד האינטרוספקטיבה הכרוכה בתהליך ההיזכרות, מייצרת התנגשות בין העבר לבין ההווה, בין מציאות לבין דמיון ואולי אף התפרקות או התמוססות הדדית שלהם, האחד אל תוך השני. במובן זה, יצירותיי שוהות במרחב הביניים, ברווח שבין האמיתי למדומיין. הצבעוניות העזה והקומפוזיציות הדינאמיות דורשות את מבטו של הצופה ומרחיקות אותו בו זמנית. יצירותיי מציעות מבט מחודש על העולם כמרחב של קונפליקט, של שינוי מתמיד, של כאוס והרמוניה, של התפוררות ושל צמיחה.

  אמנות טבע ציור

  הצעות נוספות:

  תומר ביסמוט

  אלה פישר לבנטון

  נוי הוד

  יבגניה קירשטיין

  אלה פישר לבנטון