Loader M Created with Sketch.
  אמנות פרויקט גמר

  ולדה שטרוימיש
  Vlada Shtroymisch

  0527577103
  vladashtr@gmail.com
  instagram icon @shtroy

  Mother Country

  אמנות וידאו זהות מיצב פיסול

  הצעות נוספות:

  אור סגל

  אופיר אמיתי

  מאור אהרון

  דריה אורי אסאו